Behandelvoorwaarden en privacy

Privacy regels

De klassiek homeopaat voor dieren zal in het belang van een goede patiëntenbegeleiding van ieder dier de behandelingsgegevens in een nauwkeurig dossier bijhouden. Hierin zijn opgenomen:

 • De gegevens van de eigenaar
 • Naam en werkadres van de dierenarts (en specialist) indien van toepassing
 • De anamnese, inclusief de reguliere medicatie
 • De onderzoeksresultaten van derden
 • Overige noodzakelijke informatie om tot een verantwoorde behandeling te komen
 • Een respectvolle beoordeling van de eigenaar en zijn dier
 • De analyse, inclusief de repertorisatie, differentiatie en motivatie
 • De homeopathische middelkeuze
 • De beschrijving van het verloop van de behandeling

De dossiers moeten bij elkaar worden bewaard op een voor de homeopaat voor dierentoegankelijke plaats, die echter ontoegankelijk is voor derden (dossiers achter slot en grendel). Voor elektronische informatie wordt een sluitend back-up en beveiligingssysteem vereist.

De klassiek homeopaat voor dieren dient de dossiers in zijn beheer te houden.

De klassiek homeopaat voor dieren dient er rekening mee te houden dat eigenaren kunnen vragen dit dossier in te zien. De eigenaar heeft naast inzagerecht tevens, op verzoek, recht op een kopie van het dossier.

De homeopaat hanteert een register van verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat informatie over de gegevens die worden verwerkt en de manier waarop deze worden beveiligd. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Voor uitzonderingen hierop is de schriftelijke toestemming nodig van de patiënt.

De patiëntenkaart

De klassiek homeopaat voor dieren dient van ieder dier een patiëntenkaart aan te leggen en deze kaart na ieder contact in te vullen. Op deze kaart staan vermeld:

 • De naam van het dier
 • De eigenaargegevens van het dier
 • Telefoonnummer van de eigenaar
 • Het soort dier en het ras
 • Mannelijk/vrouwelijk
 • Geboortedatum
 • De geadviseerde middelen met potentiekeuze en bijbehorende data

Cookies

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo kunnen we de website verbeteren. Deze cookies worden geïnstalleerd door Google. Meer over uw gegevens beveiligen of lees meer informatie over de privacy-instellingen van Google.

Waarneming

Bij afwezigheid van de homeopaat neemt een vervanger de praktijk waar. Via de mail en voicemail zijn de gegevens van de vervanger te verkrijgen.
Ook voor de vervanger geldt geheimhouding ten aanzien van de door de patiënt verstrekte gegevens.

De behandeling

De homeopaat verbindt zich tot een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van een resultaatverplichting. De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de eigenaar in alle fasen van de behandeling. De eigenaar verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie over het dier aan de homeopaat te verstrekken. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de eigenaar.

Doorverwijzen

De homeopaat verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een dierenarts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.

Het eindigen van de behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de eigenaar voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze
eenzijdig beëindigen. Indien de eigenaar tegen het advies in van de homeopaat de overeenkomst beëindigt, zal de eigenaar op verzoek van de homeopaat een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de eigenaar een
overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.

Tarieven

De eigenaar gaat akkoord met de tariefstelling van € 70,00 voor het eerste intakegesprek en met het bedrag van € 40,00 per sessie hierop volgend. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt achteraf per factuur, of contant. De eigenaar kan zelf de factuur indienen als zijn dier aanvullend is verzekerd en het homeopathisch advies wordt vergoed.

Annuleren

De eigenaar verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

aangepast op 31-5-2021